1447 /QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tố chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Belarus năm 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đối, bố sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch;
Căn cứ Chương trình hợp tác về văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Văn hóa Cộng hòa Belarus giai đoan 2011-2016;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp vói Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Belarus năm 2015.
- Thời gian: từ ngày 16 đến ngàv 21 tháng 6 năm 2015.
Các hoạt động của chương trình bao gồm:
- Các chương trình biếu diễn nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc, truyền thống và hiện đại đặc sắc kết hợp trình diễn thời trang áo dài. Các chương trình biếu diễn nghệ thuật phải đảm bảo ấn tượng và mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam;
- Triến lãm ảnh giới thiệu Việt Nam, đất nước con người tại Belarus;
Điều 2. Phân công nhiệm vụ thực hiện:
1. Cục Hợp tác quốc tế:
- Điều phối chung, lên kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động và xây dựng chương trình tổng thể;
- Trực tiêp đảm nhận tố chức đoàn đại biếu cấp cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thăm và làm việc tại Belarus;
- Trao đổi, thống nhất với phía Belarus, phổi họp với Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus để thực hiện công tác tố chức nói chung, quảng bá, tuyên truyền về các hoạt động của Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Belarus;
- Cử đại diện lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế tháp tùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thăm và làm việc tại Belarus;
- Cử đoàn cán bộ đảm nhận tổ chức triển lãm và tổ chức các sự kiện liên quan tại Belarus.
2. Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam:
- Chủ trì, phối hợp với Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dụng các chương trình biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc truyền thống và hiện đại kết hợp trình diễn thời trang áo dài Việt Nam tại Belarus;
- Cử đại diện lãnh đạo Nhà- hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam làm trưởng đoàn nghệ thuật, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về chương trình nghệ thuật;   
- Cử đoàn cán bộ, nghệ sỹ múa tham gia biếu diễn tại Belarus.
3. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam:
- Phối hợp với Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam xây dựng chương trình nghệ thuật và biếu diễn tại Belarus;
- Lựa chọn, cử đoàn nghệ sỹ âm nhạc truyền thông và ca sĩ tham gia biếu diễn trong các chương trình biếu diễn nghệ thuật tại Belarus.
Điều 3. Kinh phí:
1. Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch chịu các chi phí từ nguồn kinh phí đoàn ra năm 2015 của Bộ do Cục Hợp tác quốc tế quản lý, gồm:
+ Các chi phí cho đoàn lãnh đạo Bộ và đoàn nghệ thuật gồm: đi lại quốc tế theo hành trình Hà Nội-Moscow-Minsk-Moscow-Hà Nội, phí thị thực nhập cảnh Belarus, thị thực quá cảnh tại Liên bang Nga, bảo hiểm, khoán taxi, điện thoại liên lạc, quà tặng, tiệc chiêu đãi, phiên dịch; chi phí ở, ăn và tiêu vặt 02 ngày từ ngàv 16 đên ngày 17 tháng 6 năm 2015; tiền tiêu vặt 04 ngày từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 năm 2015 và các chi phí liên quan khác;
+ Cước vận chuyên đạo cụ theo hành trình Hà Nội-Moscow-Minsk- Moscow-Hà Nội.
2. Các đơn vị được giao nhiệm vụ tại Điều 2 chịu các chi phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2015 của đơn vị mình, cụ thể:
- Cục Hợp tác quôc tế chịu các chi phí:
+ Thiết kế, sản xuất ảnh triển lãm, bản quyền ảnh, in ấn tài liệu phục vụ triến lãm và các chi phí khác liên quan đến chuân bị hàng triến lãm trong nước;
+ Cước vận chuyên hàng triển lãm theo hành trình Hà Nội-Moscow- Minsk-Moscow-Hà Nội;
+ Các chi phí cho đoàn 03 cán bộ Cục Hợp tác quốc tế, gồm : đi lại quốc tế theo hành trình Hà Nội-Moscow-Minsk-Moscow-Hà Nội, phí thị thực nhập cảnh Belarus, thị thực quá cảnh tại Liên bang Nga, bảo hiểm, khoán taxi, điện thoại liên lạc; chi phí ở, ăn và tiêu vặt 02 ngày từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 6 năm 2015; tiền tiêu vặt 04 ngày từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 năm 2015 và các chi phí liên quan khác.
- Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam chịu chi phí xây dựng chương trình, chuẩn bị trang phục biếu diễn, bồi dưỡng tập luyện và biếu diễn cho nghệ sỹ, lệ phí hộ chiếu cho nghệ sỹ, tiền thuê áo dài trình diễn tại Belarus và các chi phí liên quan khác;
- Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu chi phí chuẩn bị trang phục biểu diễn, bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn cho nghệ sỹ, lệ phí hộ chiếu cho nghệ sỹ và các chi phí liên quan khác;
3. Phía Belarus đài thọ các chi phí, gồm:
- Chi phí đi lại cho đoàn trong thời gtạn ở Belarus;
- Chi phí ăn, ở cho đoàn 04 ngày từ ngàv 18 đến ngày 21 tháng 6 năm
2015.
- Bố trí địa điểm và tố chức các sự kiện văn hóa.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam, Giám đốc Học viện Âm nhac quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, NĐT. 12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác