1447/KH-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 theo Quyết định số 4338/QĐ-BVHTTDL ngày 9/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt danh mục các văn bản, đề án trình

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2011; Quyết định số 1483/QĐ- BVMTDL ngày 9/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2011 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh từ năm 2002 đến năm 2011. Nêu bật những việc đã làm được, chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân, vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị định Đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để phục vụ việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 88/2002/NĐ-CP nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm trong tình hình mới.

2. Yêu cầu:

Văn phòng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị để tổng kết đạt hiệu quả thiết thực, tiết kiệm. Đánh giá đúng mặt được, mặt chưa được trong tổ chức thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Đề ra những giải pháp cụ thể, sát thực, phù hợp với tình hình xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm.

I. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

3. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (2002-2011).

4. Báo cáo tham luận các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ Ban, Ngành và trao đổi thảo luận.

5. Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

6. Lãnh đạo Bộ kết luận và bế mạc Hội nghị.

III. THÀNH PHẦN DỰ HỘI NGHỊ

1. Lãnh đạo Bộ chủ trì Hội nghị.

2.     Đại biểu Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

3.     Đại biểu là thành viên Ban soạn thảo Nghị định 88/2002/NĐ-CP;

Các Cục, Vụ thuộc Bộ có liên quan.

4. Đại biểu phòng nghiệp vụ phụ trách công tác quản lý xuất khẩu,nhập khẩu văn hóa phẩm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch một số tỉnh, thành.

4.     Đại biểu các Bộ, Ban, Ngành liên quan.

5.     Đại biểu lãnh đạo Cục Hải quan một số, tỉnh, thành.

6.     Phóng viên các báo thuộc Bộ.

*Tổng số đại biểu: 55 người

* Phục vụ, lái xe: 10 người

IV: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 02 ngày (01 ngày dự Hội nghị, 01 ngày thăm quan, khảo sát tại Quảng Ninh. Dự kiến vào ngày mùng 7, mùng 8 tháng 7 năm 2011, có giấy mời cụ thể gửi đại biểu).

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh Quảng Ninh, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban tổ chức Hội nghị gồm:

a) Trưởng ban: Đ/c Chánh văn phòng Tô Văn Động

b) Phó trưởng ban: Đ/c Phó chánh văn phòng Nguyễn Quốc Quỳ

c) Các thành viên Ban tổ chức gồm:

- Các lực lãnh đạo phòng Quản lý xuất nhập văn hóa phẩm (thuộc Văn phòng); Đại diện các đơn vị thuộc văn phòng có liên quan;

- Đại diện Vụ Thi đua Khen thưởng.

d) Thư ký Hội nghị: Chuyên viên phòng Quản lý xuất nhập văn hóa phẩm.

2. Nhiệm vụ của Ban tổ chức:

Ban tổ chức có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, chương trình và các mặt đảm bảo hậu cần cho Hội nghị; Có kế hoạch cụ thể để phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, đảm bảo cho Hội nghị đạt kết quả cao nhất.

3. Nhiệm vụ của các đơn vị:

a) Văn phòng Bộ xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức chương trình Hội nghị; Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết của Bộ; Làm ma-ket Hội nghị; Lập danh sách, làm giấy mời đại biểu dự Hội nghị; Thực hiện viết bài phát biểu của Lãnh đạo Bộ; Làm nhiệm vụ thư ký Hội nghị, tổng hợp viết thông báo; Chuẩn bị kinh phí; In sao tài liệu, phát tài liệu; Đảm bảo các mặt hậu cần (Trang trí hội trường, âm thanh, ánh sáng, nước uống, hoa tươi) và đón khách.

b) Văn phòng Bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo tham luận để báo cáo tại Hội nghị.

c) Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, Ban, ngành liên quan không tổ chức Hội nghị tổng kết, chỉ tổng hợp xây dựng báo cáo và gửi báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh từ năm 2002 đến năm 2011 của đơn vị và đề nghị khen thưởng về Văn phòng Bộ trước ngày 30/5/2011.

d) Vụ Thi đua - Khen thưởng phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị công tác khen thưởng.

- Căn cứ kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công để đảm bảo cho Hội nghị đạt được mục đích yêu cầu đề ra./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Các đơn vị có liên quan (để phối hợp);

-Lưu: VT, VP (VHP), NTN (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác