1448 /BVHTTDL-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành

Thực hiện Kế hoạch soạn thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 88/2002 của Chính Phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh tại Quyết định số 4338//QĐ-BVHTTDL ngày 9/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt danh mục các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2011; Quyết định số 1483/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành thực hiện các công việc sau:

1. Tổng hợp xây dựng báo cáo tổng kết về việc thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh từ năm 2002 đến 2011. Báo cáo cần tập trung nêu rõ kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Nghị định, những khó khăn, vướng mắc tồn tại; các đề xuất kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 88/2002/NĐ-CP nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm trong tình hình mới (như đề cương báo cáo kèm theo).

2. Xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen của Bộ trưởng cho tập thể hoặc 01 cá nhân trực tiếp làm công tác quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm từ 5 năm trở lên có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của cá nhân, tập thể theo quy định hiện hành.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/ thành gửi báo cáo tổng kết và hồ sơ đề nghị khen thưởng về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Quản lý xuất nhập văn hóa phẩm - Văn phòng Bộ) trước ngày 30/5/2011.

                 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng  (để b/c);
- Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, VHP

 

 

 Tên cơ quan, đơn vị.........                                                             

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2011

    

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Tổng kết việc thực hiện Nghị định 88/2002/NĐ-CP  ngày 07-11-2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh từ năm 2002 đến nay (Kèm theo công văn số 1448/BVHTTDL-VP của Bộ VHTTDL)

 

I- Khái quát tình hình chung.

-  Khái quát về tình hình thực tế liên quan đến việc thực hiện Nghị định của địa phương.

- Việc triển khai thực hiện nghị định từ khi được ban hành

- Vai trò tác dụng của Nghị định trong tổ chức quản lý nhà nước đối với hoạt động quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm.

II-Kết quả thực hiện nghị định số 88/2002/NĐ-CP

1. Tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị định,

2. Đánh giá kết quả việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền được phân công tại Nghị định (công tác quản lý cấp phép, kiểm tra văn hóa phẩm xuất nhập khẩu tại cửa khẩu và lưu hành tại địa phương)

 3. Việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thực hiện Nghị định.

II- Những tồn tại, bất cập và nguyên nhân:

1. Về công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

2.  Về tác nghiệp chuyên môn nghiệp vụ (kiểm tra, cấp phép, giám định)

3.  Những bất cập vướng mắc do các quy định pháp luật.

IV. Đề xuất, kiến nghị

1. Đề xuất kiến nghị các biện pháp chung nhằm tăng cường công tác quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm trong tình hình mới theo nội dung chỉ thị số 46-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

2. Đề xuất các vấn đề cần sửa đổi bổ sung Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính Phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh trong đó lưu ý:

   - Về đề xuất bỏ cụm từ “không nhằm mục đích kinh doanh” để thống nhất hệ thống văn bản pháp luật.

   - Về bổ sung định nghĩa "văn hóa phẩm” theo Công ước Unesco 1970 về các biện pháp ngăn cấm xuất nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa.

- Về phân cấp giao thẩm quyền, trách nhiệm quản lý trong tình hình mới?

- Về sửa đổi bổ sung thủ tục, hồ sơ xuất nhập khẩu?

3. Ý kiến về việc quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm để kinh doanh?

V. Đề nghị khen thưởng

Đề nghị Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen của Bộ trưởng cho tập thể, cá nhân trực tiếp làm công tác quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác