1449/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Tổ Soạn thảo Thông tư quy định về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

270514151525.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định sổ 968/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc soạn thảo Thông tư quy định về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Thành lập Tổ Soạn thảo Thông tư quy định về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, gồm các ông bà có tên sau:
1. Bà Ninh Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Tổ trưởng;
2. Ông Lê Thanh Liêm - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Tổ phó;
3. Ông Đào Đăng Hoàn - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Thành viên;
4. Bà Trần Thị Bích Huyền - Phó Cục trưởng, Cục Văn hóa cơ sở -
Thành viên;
5. Ông Nguyễn Công Quang - Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động,
Cục Văn hóa cơ sở - Thành viên;
6. Bà Trần Thị Tuyết Mai - Trưởng Phòng Nếp sống Văn hóa - Thành viên;
7. Ông Trương Công Thấm - Q. Trưởng phòng Thiết chế Văn hóa - Thành viên;
8. Ông Phùng Quang Luyến - Chánh Văn phòng, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Thành viên;
9. Ông Phạm Đỗ Kỷ - Phó trưởng Phòng phụ trách phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn - Thành viên;
10. Ông Nguyễn Quốc Huv - Phó trường Phòng Tuyên truyền cô động, Cục Văn hóa cơ sở - Thành, viên;
11. Ông Ngu vồn Anh Tuấn - Chuyên viên Vụ Pháp chế - Thành viên;
12. Ông Bùi Hùng Thanh - Chuyên viên Phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở - Thành viên.
Điều 2. Tổ soạn thảo Thông tư có trách nhiệm soạn thảo, lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan có liên quan; hoàn chỉnh và trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký ban hành theo thẩm quyền. Tổ soạn thảo tự giải thể sau khi ban hành Thông tư,
Điều 3. Kinh phí tổ chức đi thực tế của các thành viên tham gia Tổ soạn thảo do đơn vị cử thành viên chịu trách nhiệm chi trả theo quy định chế độ tài chính hiện hành. Tổ soạn thảo được đi, về bằng phương tiện máy bay khi đi thực tế tại đia phương.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, các đơn vị liên quan và ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận;                                                                                                                                       
- Như điều 4;
-Bộ trưởng;
-TT Huỳnh Vĩnh Ái;
-Lưu: VT, VHCS, QH (15).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác