1450/BVHTTDL-VHDT

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Tổ chức “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX năm 2015 tại tỉnh Bắc Kạn”

280514160426.pdf

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 229/SVHTTDL-NVVH ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX năm 2015 theo định kỳ đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt (Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013-2020).
2. Tại Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII năm 2012 tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Tổ chức Ngày hội đã trao cờ đăng cai Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX tổ chức tại tỉnh Bắc Kạn, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã nhận cờ đăng cai.
3. Để chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX năm 2015 tại tỉnh Bắc Kạn”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức Ngày hội; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn và gửi văn bản dự thảo kế hoạch tổ chức Ngày hội về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Văn hóa dân tộc để phối hợp công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện).
- Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, chủ động làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh vùng Đông Bắc để thống nhất kế hoạch, nội dung tổ chức Ngày hội trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xem xét, phê duyệt.
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng Đông Bắc xây dựng kế hoạch nội dung tham gia Ngày hội và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong kế hoạch công tác năm 2015 để triển khai thực hiện góp phần vào thành công của Ngày hội./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
-Sở VHTTDL các tỉnh vùng Đông Bắc;
-Bộ trưởng (để báo cáo);
-Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;
-Lưu: VT,VHDT, Nh15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác