1451/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón dàn đồng ca nam Pacific Boyehoir, Hoa Kỳ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngàv 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về quy chế hoạt động đối ngoại và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.
 
QUYẾT ĐỊNH;
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón dàn đồng ca nam Pacific Boychoir, Hoa Kỳ vào Việt Nam lên lớp master và biếu diễn, giao lưu với sinh viên của Học viện.
Thời gian lên lớp master: từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 năm 2014, Thời gian biểu diễn: ngày 16 tháng 7 năm 2014 tại Rạp Công nhân. Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí: Phía Hoa Kỳ chi tiền vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, tiền ăn, ở, lương chuyên gia, bảo hiểm và lệ phí visa. Học viện Âm nhạc quốc gia chi tiền lễ tân phục vụ, quà tặng, mời cơm chuyên gia, tổ chức biểu diễn giao lưu từ nguồn kinh phí năm 2014 của Học viện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
-Thứ trưởng Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác