1453/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thẩm định Dự án tu bổ di tích đền Bạch Vân và chùa Thịnh Xá, tỉnh Hà Tĩnh

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 99/SVHTTDL ngày 10 tháng 3 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đề nghị có ý kiến về Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Bạch Vân và chùa Thịnh Xá, xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích đền Bạch Vân và chùa Thịnh Xá, bao gồm các nội dung:

- Đền Bạch Vân: tu bổ đền chính, nghi môn, nhà tiếp đón; xây dựng mới am hóa vàng;

- Chùa Thịnh Xá: tu bổ tam bảo và tam quan; xây dựng mới nhà tiếp đón.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số nội dung sau:

- Về phương án quy hoạch tổng thể: Tu bổ nguyên trạng nghi môn hiện có. Làm rõ lý do sử dụng gạch Bát có kích thước 450x450 để lát sân.

- Hạng mục đền chính đền Bạch Vân: Bảo tồn hệ thống tường bao hiện có. Bổ sung các biện pháp gông, bó…để bảo tồn, tái sử dụng các con giống trên mái có giá trị. Chỉ làm mới bổ sung những chân tảng bị mất theo mẫu chân tảng hiện có tại đền.

- Đối với chùa Thịnh Xá:

+ Chỉ làm mới bổ sung hệ thống cửa của tam bảo khi có đủ cơ sở khoa học.

+ Để phù hợp với quy mô và hình thức kiến trúc của tam quan và tam bảo hiện có, hạng mục nhà đón tiếp cần được điều chỉnh theo hướng làm ba gian, vì kèo và ngói lợp theo mẫu vì kèo và ngói lợp của tam bảo và tam quan .

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cần bổ sung, hoàn thiện Dự án, sau đó phê duyệt theo thẩm quyền. Đồng thời công bố công khai Dự án tại địa phương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa thẩm định các hạng mục của Dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (2b), TĐT.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác