1453/QĐ-BVHTTDL

Bộ Trưởng - Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc kiểm tra thực hiện Luật Di sản văn hóa đối với các di tích lịch sử

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỂM TRA THỰC HIỆN LUẬT DI SẢN VĂN HÓA ĐỐI VỚI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THE THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 185/2007-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Vãn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra. Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiểm tra việc thực hiện bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan đối với di tích lịch sử trọng điểm thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra gồm:

1. Ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng đoàn;

2. Ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng đoàn;

3. Ông Nguyên Thế Hùng. Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng đoàn;

4. Ông Nguyên Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng đoàn;

5. Bà ngô Thị Sỹ, Phó Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

6. Ông Trần Văn Khôi, Trưởng Phòng thanh tra Văn hóa Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

7. Ông Trần Đình Thành, Phó trưởng Phòng quản lý di tích Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

8 . Ông Lê Hồng Phong, Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

9. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên;

Điều 3. Giao Trưởng đoàn phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Nội, các tỉnh có di tích được kiểm tra như Điều 1 và xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện.

- Thời hạn kiểm tra: 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Vụ trưởng Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và những người có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác