1459/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án Bảo quản di tích tháp Chăm Chiên Đàn, tỉnh Quảng Nam bằng công nghệ mới, công nghệ Nano

210514093111.pdf

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 101/TTr- SVHTTDL ngày 26/4/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về việc thẩm định Dự án đầu tư Bảo quản nhóm tháp Chăm Chiên Đàn bằng công nghệ mới, công nghệ Nano (kèm theo hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận Dự án Bảo quản di tích tháp Chăm Chiên Đàn, tỉnh Quảng Nam bằng công nghệ mới, công nghệ Nano (hạng mục bảo quản bề mặt tháp Nam, tháp Giữa và tháp Bắc). Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Vì việc áp dụng công nghệ Nano để bảo quản di tích ở nước ta còn chưa phổ biến, nên trước mắt chỉ triển khai bảo quản 01 tháp trong 03 tháp Chiên Đàn. Trong quá trình triển khai, Sở cần chỉ đạo cơ quan tư vấn gửi các mẫu vật liệu bảo quản đến các phòng thí nghiệm chuyên ngành có đủ điều kiện kỹ thuật để kiểm nghiệm và đưa ra các số liệu cần thiết cho việc đánh giá.
- Khi triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công, Sở cần hướng dẫn cơ quan tư vấn thể hiện hồ sơ bản vẽ chi tiết kỹ thuật thi công theo quy trình bảo quản từ khi lắp dựng dàn giáo bao che đến khi kết thúc việc thi công, thu gom chất thải, xử lý môi trường.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam biết, chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Vụ KHTC;
-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác