1459/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức chương trình biếu diễn của tam tấu AIicja Smietana

210514154634.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đối, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhà hát Tuổi trẻ phối họp với Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam tổ chức chương trình biếu diễn nghệ thuật không kinh doanh bán vé của tam tấu Alicja Smietana trong khuôn khổ “Những ngày Châu Âu” và nhân dịp kỉ niệm 10 năm Ba Lan gia nhập Liên minh Châu Âu.
Thời gian và địa điểm:
- 20h00 ngày 28/5/2014 tại Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội
- 19h00 ngày 30/5/2014 tại Trường Cao Đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Điều 2. về kinh phí: Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam chịu toàn bộ chi phí.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biếu diễn, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT Hoàng Tuấn Anh (đế báo cáo);
- TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, HTQT, PTHM (10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác