1460/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận DA khai quật, di dời và xử lý các di tích KC lòng hồ Thủy điện Bản Chát, tỉnh Lai Châu.

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án Thủy điện I

Phúc đáp Công văn số 456 LC/CV-ATĐ1-P2 ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Ban Quản lý Dự án Thủy điện I đề nghị thỏa thuận Dự án khai quật, di dời và xử lý các di tích khảo cổ lòng hồ Thủy điện Bản Chát thuộc huyện Tân Uyên và huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu (kèm theo hồ sơ Dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với nội dung Dự án khai quật, di dời và xử lý các di tích khảo cổ lòng hồ Thủy điện Bản Chát thuộc huyện Tân Uyên và huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu do Viện Khảo cổ học lập gồm 11 di tích, tổng diện tích: 5.850m2, trong đó:

- Khai quật tại 07 địa điểm, tổng diện tích: 2.550m2, bao gồm: Hang Đán Min, xã Tà Hừa, huyện Than Uyên: 150m2;

Tà Vài 1, xã Tà Hừa, huyện Than Uyên: 500m2;

Bản Khá, xã Pha Mu, huyện Than Uyên: 400m2;

Bản Xanh, xã Mường Mít, huyện Than Uyên: 400m2;

Bản Xi, xã Mường Mít, huyện Than Uyên: 300m2;

Bản So B, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên: 500m2

Piềng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên: 300m2.

- Thu thập hiện vật tại 04 địa điểm, tổng diện tích: 3.300m2, bao gồm:

Tà Vài 2, xã Tà Hừa, huyện Than Uyên: 1.000M2;

Bản Pá Lầu, xã Pa Mu, huyện Than Uyên: 300m2;

Bản Pá Mít, xã Pa Mu, huyện Than Uyên: 1.000m2;

Bản Phiêng Dường, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên: 1.000M2.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý, chỉnh sửa một số nội dung sau:

- Bổ sung lý do, sự cần thiết của việc lựa chọn các địa điểm khai quật, thu thập hiện vật và kết quả khảo sát, điền dã, đánh giá chung về di tích khảo cổ học của lòng hồ, ảnh hiện trạng các địa điểm, di tích, di vật phát hiện trong quá trình khảo sát;

- Về tiến độ thực hiện phải nêu cụ thể, chi tiết phù hợp với tiến độ xây dựng Nhà máy Thủy điện Bản Chát, thời gian thực hiện 4 tháng với tổng diện tích 5.850m2 cần tính toán lại;

- Phương án bảo vệ hiện trường, di vật, di tích phát hiện được trong quá trình khai quật, thu thập hiện vật, vì thời gian tiến hành khai quật, thu thập hiện vật kéo dài, mưa nắng thất thường nếu không có biện pháp bảo vệ sẽ làm ảnh hưởng đến di tích, di vật.

- Về khai quật khảo cổ và thu thập hiện vật, Ban Quản lý Dự án Thủy điện I phối họp cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu và Viện Khảo cổ học phải làm đầy đủ hồ sơ xin phép khai quật và thu thập hiện vật theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Đề nghị Ban Quản lý Dự án Thủy điện I phối hợp cùng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh lai Châu và Viện Khảo cổ học bổ sung, chỉnh sửa Dự án và trình các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt Dự án và triển khai các bước tiếp theo./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu (để phối hợp);

- Viện Khảo cổ học (để phối hợp);

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác