1460/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thương cảng Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

210514093415.pdf

Kính gửi:  Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 25/DTTĐ-QLDA ngày 21/3/2014 của Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh đề nghị thỏa thuận Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thương cảng Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (kèm theo hồ sơ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thương cảng Vân Đồn, đã được chỉnh sửa bổ sung theo nội dung góp ý của Cục Di sản văn hóa tại Công văn số 50/DSVH-DT ngày 17/01/2014). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thỏa thuận Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thương cảng Vân Đồn, bao gồm những nội dung sau:
- Quy hoạch tổ chức không gian bảo tồn, phát huy giá trị, khoanh vùng bảo vệ và khảo cổ bổ sung, với các phân khu chức năng (Khu vực cống Đông - cống Tây, khu vực Cái Làng - Quan Lạn - Minh Châu, khu vực bến cống Yên - Cống Hẹp, Cổng Ông - cổng Bà).
- Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường).
- Thực hiện 06 nhóm dự án thành phần (bao gồm: Đen bù giải phóng mặt bằng và cắm mốc giới bảo vệ di tích, khảo cổ, thám sát bổ sung; Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích; Xây dựng mới 02 ngôi chùa; Sưu tầm, bố sung tài liệu, hiện vật để nâng cao năng lực phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể; Xây dựng các công trình hỗ trợ phát huy giá trị di tích; Nâng cao năng lực bảo vệ di tích, phục vụ du lịch cho cộng đồng).
1. Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Không đặt vấn đề phỏng dựng tại chỗ các công trình: chùa Bảo Tháp, chùa Lấm, khu phố cảng ở vụng Bảo Tháp, khu phố cảng vụng Huyện.
- Cần hợp nhất các bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích, bản đồ khoanh vùng khu vực nghiên cứu bổ sung, thám sát, khảo cổ bổ sung và bản đồ khoanh vùng bảo vệ cấu trúc cảnh quan, trong đó chỉ rõ các điểm di tích đã được xác định.
Trong giai đoạn từ 2014 - 2016, Quy hoạch đề xuất thám sát và khai quật bổ sung khá nhiều điểm di tích, đồng thời đề xuất thực hiện dự án bảo tồn một số điểm di tích cần khảo cổ bổ sung là chưa hợp lý. Do đó, cần xây dựng lại lộ trình thực hiện các dự án bảo tồn và lộ trình nghiên cứu khảo cổ đáp ứng việc bảo vệ di tích sau khi khai quật và đảm bảo thời gian nghiên cứu, sử dụng kết quả khảo cố cho việc bảo tồn di tích.
- Bổ sung giai đoạn 3 trong kế hoạch thực hiện đáp ứng nội dung Phân kỳ đầu tư và những dự án được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa, nhất là các dự án xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng và khai thác phục vụ du lịch nhằm giảm bớt đầu tư từ ngân sách Nhà nước.
- Cần chỉnh sửa nội dung Tổ chức thực hiện Quy hoạch theo quy định của pháp luật, cụ thể là việc thẩm định các dự án liên quan đến di tích quốc gia thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trên đây là ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thương cảng Vân Đồn, đề nghị Ban Quản lý các di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ trước khi trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo của Quy hoạch theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL Quảng Ninh;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác