1460/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TTHuỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thề thao và Du lịch các dân tộc Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2011;

Căn cứ Công văn số 1349/UBND-VX, ngày 25 tháng 6 năm 2010 của UBND tỉnh Phú Yên vê việc đề nghị phê duyệt Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Nam Trung Bộ-Phú Yên 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên tại tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Trong quá trình tổ chức, các đơn vị và cá nhân được giao thực hiện có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý, chỉnh sửa của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Ngày hội trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp cấp cho Cục Văn hoá cơ sở.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS, TL. 30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác