1462/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức triển lãm ảnh “Ký ức Việt Nam 1895-1896” và buổi nói chuyện chủ đề “Sinh hoạt đời thường của người dân Việt Nam cách đây 120 năm”

280514163330.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trá của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 17/2012-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QD-BVHTTDL ngày 27 tháng 10
năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh vả Triển lãm và Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Cho phép Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam và Vùng Brest Métropole Océane (Cộng hòa Pháp) tổ chức triên lãm ảnh “Ký ức về Việt Nam 1895-1896” gồm các bức ảnh của cựu Toàn quyền Đông Dương Armand Rousseau và buổi nói chuyện với chủ đề “Sinh hoạt đời thường của người dân Việt Nam cách đây 120 năm” của diễn giả, nhà sử học Pháp, Alain Boulaire.
- Thời gian:
+ Thời gian triển lãm; từ ngày 20 đèn ngày 25 tháng 5 năm 2014
+ Thời gian buổi nói chuyện: 15h00 ngày 20 tháng 5 năm 2014
- Địa đỉểrn: Thư viện Quốc gia Việt Nam
Thư viện Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm về nội dung chương trình.
Điều 2. Về kinh phí:
- Thư viện Quốc gia Việt Nam chịu các chi phí: lễ tân khánh tiết, trang trí, dàn dựng, tuyên truyền, âm thanh, ánh sáng, thuê phiên dịch cho buổi giao lưu, trích từ nguồn ngân sách năm 2014 của Thư viện.
- Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam chịu chi phí in ảnh triển lãm và catalogue
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp Ảnh vả Triển lãm, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam;
- Lưu: VT, HTQT, PTHM (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác