1462/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Hợp ca quê hương công diễn, thu âm và ghi hình tại Rouen, Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm/ Văn hóa Việt Nam tại Pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức chương trình biểu diễn Hợp ca quê hương công diễn 11 bài ca cách mạng và thu âm, ghi hình tại Rouen, Pháp với sự tham gia của dàn hợp xướng của Họp ca Quê hương (60 người), nhóm thiếu nhi Âu Việt (20 cháu), dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Rouen (50 nhạc công).
Thời gian: Ngày 08 tháng 7 năm 2016
Địa điểm: Nhà hát Rouen, Pháp
Nội dung: 11 bài hát công diễn, thu âm và ghi hình gồm: Tiếng hát người chiến sỹ biên thùy (Tô Hải); Hồi tưởng (Hoàng Vân); Du kích sông Thao (Đỗ Nhuận); Ca ngợi Tổ quốc (Hồ Bắc); Việt Nam quê hương tôi (Đỗ Nhuận); Tổ quốc gọi tên mình (Đinh Trung cẩn); Tình em biển cả (Nguyễn Đức Toàn); Thành phố ngàn năm văn hiến (Đoàn Bổng); Tổ quốc yêu thương (Hồ Bắc); Đất nước bên bờ sóng (Thái Văn Hóa); Lướt sóng ra khơi (Thế Dương).
Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm về nội dung chương trình và tuân thủ các quy định của nước sở tại.
Điều 2. Về kinh phí: Nhà hát Rouen tài trợ địa điểm nhà hát, dàn nhạc công, chuyên gia kỹ thuật thu âm, ghi hình và trang thiết bị âm thanh ánh sáng. Tổng kinh phí dự toán là 20.500 euro, trong đó số tiền Hợp ca quê hương đóng góp là 14.600 euro, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm 5.900 euro, trích từ nguồn kinh phí thường xuyên của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp được cấp năm 2016.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, DThuy (08).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác