1463/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn nghệ sỹ Cuba vào biểu diễn tại Việt Nam

210514154859.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế, Trung tâm Tố chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối họp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đón đoàn nghệ sỹ Cuba (12 người) vào biếu diễn tại Việt Nam năm 2014.
- Thời gian: từ ngày 11 đến 25 tháng 4 năm 2014.
- Địa điểm: tại Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí:
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hỗ trợ vé máy bay quốc tế khứ hồi và vé máy bay nội địa cho đoàn nghệ thuật Cuba (12 người) (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Cục Họp tác quốc tế).
- Tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm về chi phí ăn, ở, đi lại và tổ chức biểu diễn, tiêu vặt cho đoàn từ ngày 13 đến 20 tháng 4 năm 2014 tại Huế.
- Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu chi phí ăn, ở, đi lại, tố chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, mời cơm, lễ tân, tham quan, tặng phẩm và các chi phí liên quan cho đoàn tại Hà Nội, Hải Phòng và Hải Dương từ ngày 21 đến 25 tháng 4 năm 2014 (trích tò nguồn kinh phí hoạt động năm 2014 của Trung tâm).
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 836/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 3 năm 2014.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như điều 4;
-Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, HTQT, PTT.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác