1465/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1465/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 04 năm 2013 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Múa không chuyên toàn quốc năm 2013.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thực hiện Quyết định số 1130/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Múa không chuyên toàn quốc năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Múa không chuyên toàn quốc năm 2013 tại tỉnh Tây Ninh (tháng 6 năm 2013) gồm các thành viên:

Ban Chỉ đạo:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái -Thứ trưởng Bộ VHTTDL - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Thảo- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - Phó Trưởng ban;

3. Ông Phạm Văn Thuỷ, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở -Thành viên;

4. Ông Dương Văn Phong - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tây Ninh - Trưởng ban;

Ban Tổ chức:

1. Ông Vương Duy Bảo- Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở - Trưởng ban;

2. Ông Lê Hồng Tăng- Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tây Ninh - Phó Trưởng ban.

3. Ông Nguyễn Hoàng Lộc - Giám đốc TTVH tỉnh Tây Ninh - Thành viên;

4. Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chánh Văn phòng Cục Văn hoá cơ sở - Thành viên;

5. Ông Trần Duy Bình -Trưởng Phòng Nghệ thuật quần chúng Cục Văn hoá cơ sở - Thành viên;

6. Bà Trần Thị Bích Huyền -Kế toán trưởng Cục Văn hoá cơ sở - Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng -Trưởng Phòng nghiệp vụ Văn hóa Sở VHTTDL tỉnh Tây Ninh - Thành viên;

8. Bà Trần Thị Huy Hoàng - Phó trưởng Phòng Kế hoạch Sở Văn hoá cơ sở - Thành viên;

9. Ông Nguyễn Công Trung - Phó trưởng Phòng Nghệ thuật quần chúng Cục Văn hoá cơ sở - Thành viên;

10. Bà Trịnh Thị Thu Liên -Chuyên viên chính Phòng Nghệ thuật quần chúng Cục Văn hoá cơ sở - Thành viên;

11. Bà Trương Minh Linh Giang -Chuyên viên Phòng Nghệ thuật quần chúng Cục Văn hoá cơ sở - Thành viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức có nhiệm vụ Tổ chức Liên hoan đạt chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi kết thúc.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hoá cơ sở.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng;

-TT Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, VHCS, LG 25.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác