146/CT-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CHỈ THỊ Về việc tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM

 

Ngành Du lịch Việt Nam được thành lập ngày 09 tháng 7 năm 1960, năm 2010 vừa tròn 50 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành. Hàng năm, vào ngày truyền thống của Ngành, nhiều hoạt động đã được tổ chức nhằm ôn lại chặng đường phát triển. 50 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, ngành Du lịch luôn năng động, sáng tạo để phát triển, từng bước khẳng định vai trò, vị trí là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước ta ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Ngành sẽ góp phần thiết thực phát huy truyền thống tốt đẹp của toàn Ngành, tập trung toàn lực vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Để khẳng định những thành quả ngành Du lịch đã đạt được trong 50 năm qua và tiếp tục phát huy trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương, các doanh nghiệp trong toàn Ngành tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Giao Tổng cục Du lịch xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động kỷ niệm 50 năm Thành lập ngành Du lịch, gắn với các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2010 tại Hà Nội, bầu chọn Vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào đầu năm 2011.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 50 năm Thành lập ngành Du lịch.

Tổ chức phát động và duy trì các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Ngành để qua đó lựa chọn và biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Các cơ quan, đơn vị, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các trường Du lịch tổ chức các hoạt động theo kế hoạch của Tổng cục Du lịch đã hướng dẫn triển khai, đồng thời báo cáo kết quả về Bộ (qua Tổng cục Du lịch) đúng thời hạn.

Trên cơ sở tổ chức ở các đơn vị, địa phương, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và cộng đồng về phát triển du lịch.

Các hoạt động kỷ niệm phải bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, chống lãng phí, tăng cường xã hội hóa nhằm huy động nguồn tài chính để tổ chức các hoạt động theo kế hoạch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt Chỉ thị này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác