1470/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1470/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 04 năm 2013 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án Chương trình phát triển thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án Chương trình phát triển thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013 – 2020,

Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập có trách nhiệm triển khai Đề án theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt. Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bí thư Đoàn Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐTN, QVH.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác