1472/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 1472/TB-BVHTTDL ngày 23 tháng 4 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại cuộc họp về việc đưa Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử vào Danh mục dự kiến xây dựng Hồ sơ Di sản Thế giới

Ngày 28 tháng 3 năm 2013, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì buổi họp bàn về việc đưa Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử vào Danh mục dự kiến xây dựng Hồ sơ Di sản Thế Giới. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Ban Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Ủy ban nhân dân và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Ban Quản lý các Di tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh cùng một số nhà khoa học để thảo luận về khả năng và tiêu chí lựa chọn liên quan tới việc lập hồ sơ Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử trình UNESCO đưa vào Danh mục dự kiến xây dựng Hồ sơ Di sản Thế giới.

Sau khi nghe đại diện của Cục Di sản văn hóa báo cáo tóm tắt về giá trị và khả năng xây dựng hồ sơ Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử; ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương; Ban Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Thứ trưởng kết luận:

1. Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 5037/UBND-VX1 ngày 12/10/2012 về việc đưa Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử vào Danh mục dự kiến xây dựng Hồ sơ Di sản Thế giới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 555/BVHTTDL-DSVH ngày 27/02/2013 trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu: “cần thiết phải nghiên cứu lập hồ sơ Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử trong mối liên hệ chặt chẽ các khu di tích, danh thắng thuộc Cánh cung Đông Triều, mà cụ thể là giữa Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử (gồm khu Di tích Yên Tử và khu Di tích lăng mộ Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) với khu Bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Giang) và khu Di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn – Kiếp Bạc (tỉnh Hải Dương) để xây dựng hồ sơ di sản nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và góp phần tăng thêm giá trị nổi bật toàn cầu của các tiêu chí đề nghị UNESCO công nhận di sản thế giới”.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao tinh thần chủ động và quyết tâm của 03 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương trong việc thống nhất ủng hộ chủ trương xây dựng hồ sơ Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử trình UNESCO công nhận là Di sản Thế giới trong những năm tới. Việc xây dựng và hoàn thiện hồ sơ di sản đầy đủ, khoa học, đáp ứng yêu cầu của UNESCO đưa ra là một công việc khó khăn, phức tạp và đặc biệt trong điều kiện di sản nằm trên địa bàn 3 tỉnh, vì vậy, để triển khai các bước tiếp theo, tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương cần thống nhất quan điểm và chủ động xây dựng, phê duyệt các kế hoạch công việc, kinh phí thực hiện trong dài hạn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương có ý kiến chính thức bằng văn bản về chủ trương xây dựng hồ sơ Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 05/5/2013.

3. Về việc lập hồ sơ:

- Giao Cục Di sản văn hóa phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các thủ tục cần thiết để tiến hành lập hồ sơ di sản khi có sự đồng thuận bằng văn bản của 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương.

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh sớm lựa chọn tư vấn quốc tế vào khảo sát thực địa để góp ý kiến về khả năng, tiêu chí lựa chọn, khoanh vùng khu vực Di sản đề cử và Vùng đệm, đồng thời hoàn thiện bản tóm tắt Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử theo quy định tại Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới.

- Ngoài ra, để tiến hành lập hồ sơ Quần thể di sản văn hóa và danh thắng Yên Tử, cần đánh giá kết quả khai quật khảo cổ tại khu vực trong thời gian qua, trên cơ sở đó lập kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm, khai quật khảo cổ để bổ sung tư liệu vào Hồ sơ đề cử. Trên cơ sở các tư liệu đã có, cùng với những phát hiện mới, tiến hành tổ chức các hội nghị, hội thảo công bố kết quả và xin ý kiến các nhà khoa học về những giá trị lịch sử, văn hóa (văn hóa núi), tôn giáo tín ngưỡng, cảnh quan thiên nhiên của khu di sản.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thông báo để UBND tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên (để báo cáo);

- Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia;

- Ủy ban Quốc gia UNESCO VN;

- UBND tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương;
- BQL các DTTĐ tỉnh Quảng Ninh;

- Sở VHTTDL Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Ninh;
- Lưu: VT, VP (THTT), ĐTM.20.  

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác