1476/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC, Nguyễn Danh Thái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc làm bộ ảnh “Vẻ đẹp đất nước - con người Việt Nam’’ gửi tặng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC LÀM BỘ ẢNH “VẺ ĐẸP ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI VIỆT NAM’’ GỬI TẶNG TRUNG TÂM VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI LÀO

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ đề nghị của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tại công văn số 15/VHVL-VP ngày 25 tháng 12 năm 2009 về việc chuẩn bị cho triển lãm tại lào chào mừng các sự kiện lịch sử trong tháng 5/2009;

Xét đề nghị của cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức tuyển chọn, in phóng và gửi tặng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào bộ ảnh “Vẻ đẹp đất nước - con người Việt Nam’’

Điều 2. Kinh phí tuyển chọn, in phóng, vận chuyển và các kinh phí khác có liên quan lấy từ kinh phí hoạt động của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,  Cục  trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,  Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và các cơ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác