1477/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án “Xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”;

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030”;

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-BVHTTDL, ngày 02 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2009;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án “Xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” ( gọi tắt là Ban Soạn thảo và Tổ biên tập).

a)       Ban Soạn thảo gồm;

1.       Ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng, Trưởng ban;

2.       Ông Bùi Văn Tiến, Vụ trưởng, Vụ Đào tạo, Phó trưởng ban;

3.       Ông Tô Văn Động, Chánh Văn Phòng, Ủy viên;

4.       Ông Hồ Việt Hà, Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ủy viên;

5.       Ông Nguyễn Phúc Thảnh, Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;

6.       Ông Vương Bích Thắng, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy viên;

7.       Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy viên;

8.       Ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, , Ủy viên;

9.       Ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Ủy viên;

10.   Ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Vụ trưởng vụ Đào tạo, Ủy viên thư ký.

b)       Tổ Biên tập gồm;

1.       Ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Vụ trưởng vụ Đào tạo, Tổ trưởng;

2.       Ông Nguyễn Chí Bền, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Phó tổ trưởng

3.       Ông Lê Quý Phượng, Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao Phó tổ trưởng;

4.       Ông Hà Văn Siêu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch, Phó  tổ trưởng;

5.       Bà Đỗ Thị Thanh Hoa, Phó trưởng phòng Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Nghiên cứu  phát triển Du lịch, Ủy viên;

6.       Ông Đặng Trần Hoàn, Trưởng phòng Phòng Tổ chức hành chính, Viện Khoa học Thể dục thể thao Ủy viên;

7.       Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban Ban Chính sách và triển Văn hóa, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên;

8.       Bà Đoàn Quỳnh Dung, Trưởng phòng Phòng Tổ chức hành chính, Tổ chức Văn phòng Bộ, Ủy viên;

9.       Bà Lê Thị Thu Hiền, Chuyên viên Vụ Đào tạo Ủy viên;

10.   Đoàn Thị Thắm, Chuyên viên Vụ Đào tạo Ủy viên;

Điều 2. Ban  Soạn thảo có nhiệm vụ và quyền hạn;

1. Tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng Đề Án “Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.

2. Thời gian xây dựng Đề Án “Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” trong 02 năm (2009-2010); được sử dụng kinh phí trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp kinh tế của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phục vụ công tác Soạn thảo Đề Án theo mức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Trực tiếp chỉ đạo Tổ biên tập giúp việc Ban Soạn thảo triển khai nhiệm vụ và có thể huy động nhân lực của các đơn vị liên quan trong quá trình Đề Án “Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”

Điều 3. Tổ Biên tập có nhiệm vụ triển khai các công việc Đề Án  “Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” theo sự phân công, chỉ đạo cụ thể của Ban Soạn thảo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề Án  “Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn Phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thì hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác