1479/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1479/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 4 năm 2013 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại quốc tế - CIAT tổ chức Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013;

 

Căn cứ Công văn cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 của Uỷ ban Dân tộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông; Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam;

Xét Công văn số 1333/UBND-VX ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 gồm:

1. Ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban

2. Ông Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc - Phó Trưởng ban;

3. Ông Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Phó Trưởng Ban Thường trực;

4. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Phó Trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Phúc Thảo, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an - Phó Trưởng ban;

6. Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn- Thành viên;

7. Bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam - Thành viên;

8. Ông Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam - Thành viên;

9. Ông Đinh Quang Ngữ, Chủ tịch Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam - Thành viên;

10. Ông Đinh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam - Thành viên;

11. Ông Đặng Xuân Thu, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng - Thành viên;

12. Bà Đoàn Thị Kim Hồng, Chủ tịch HĐQT, Công ty cổ phần Quảng Cáo và Hội chợ thương mai quốc tế CIAT - Thành viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ;

Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Quyết định số 987/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đề án tổ chức cuộc thi đã xin phép. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Đơn vị tổ chức chi trả.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, các thành viên có tên tại Điều 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Công ty cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại quốc tế - CIAT, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thanh Tra Bộ (để biết);

-Lưu: VT, CNTBD (01), MT18.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác