1480/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH; -

QUYẾT ĐỊNH về việc giao nhiệm vụ lập Đề án “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030”;

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ LẬP ĐỀ ÁN “CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030”;

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH;

 

Căn cứ Luật du lịch ngày 27 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 98/TB-VPCP ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Giao Tổng cục Du lịch thực hiện nhiệm vụ lập Đề án “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030” ( sau đây gọi tắt là Chiến lược) để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

-          Thời gian hoàn thành; tháng 12 năm 2009.

-          Kinh phí thực hiện; từ nguồn sự nghiệp kinh tế giao về Tổng cục Du lịch

Điều 2. Tổng cục Du lịch có nhiệm vụ

-          Giao đơn vị chuyên môn có đủ năng lực để chủ trì thực hiện việc lập Chiến lược, đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ theo yêu cầu.

Thẩm định và phê duyệt đề cương, dự toán của Chiến lược theo đúng các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

-          Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ để Bộ tổ chức nghiệm thu theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác