1482/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc giao nhiệm vụ lập Đề án phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ LẬP ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN, ĐẢO VÀ VÙNG VEN BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020;

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị quyết số 27/2007/ NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Giao Tổng cục Du lịch thực hiện nhiệm vụ lập Đề án phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020; ( sau đây gọi tắt là Đề án) để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

-          Thời gian hoàn thành; tháng 10 năm 2009.

-          Kinh phí thực hiện; từ nguồn sự nghiệp kinh tế giao về Tổng cục Du lịch

Điều 2. Tổng cục Du lịch có nhiệm vụ

-          Giao đơn vị chuyên môn có đủ năng lực để chủ trì thực hiện việc lập Đề án, đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ theo yêu cầu.

- Thẩm định và phê duyệt đề cương, dự toán của Đề án theo đúng các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

-          Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ để Bộ tổ chức nghiệm thu theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác