1483/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Hội nghị

 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4338/QĐ-BVHTTDL ngày 9/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt danh mục các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2011;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Bộ, tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (2002 - 2011).
Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp về Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:
- Như  điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c)
- Lưu: VT, VP(VHP)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác