1484/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1484/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 4 năm 2013 Về việc giao nhiệm vụ tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 3035/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 8 năm 2012 và Quyết định số 4862/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo, kiện toàn Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

Căn cứ Hướng dẫn số 385/HD-BVHTTDL ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Tổ trưởng Tổ giúp việc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ phục vụ tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, cho các đơn vị:

1) Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam:

- Thực hiện điều tra dư luận xã hội về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII.

+ Thời gian hoàn thành trước ngày 20/5/2013.

+ Phạm vi; toàn quốc.

- Thực hiện 10 chuyên đề, xây dựng dự thảo báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII;

+ Thời gian hoàn thành trước ngày 15/5/2013.

2)Trường Đại học Văn hóa Hà Nội:

Tổ chức Hội thảo khoa học: “Những nhiệm vụ cấp bách, quan trọng và các giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII’’

- Thời gian ngày 07/5/2013.

- Địa điểm: tại thành phố Hà Nội.

3) Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức Hội thảo khoa học “Mối quan hệ kinh tế trong văn hóa, văn hóa trong kinh tế qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII thực trạng và giải pháp”

- Thời gian: Một ngày trong trung tuần tháng 5/2013.

- Địa điểm: tại thành phố Hồ Chí Minh.

4) Trung tâm Công nghệ Thông tin:

- Tổ chức Hội thảo khoa học “Sự ảnh hưởng của xu thế văn hóa thế giới trong định hướng chính sách và quản lý văn hóa tại Việt Nam”

+ Thời gian: 01 ngày đầu tháng 5/2013.

+ Địa điểm: Trực tuyến tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh;

- Tổ chức thăm dò dư luận xã hội về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII.

+ Thời gian: Hoàn thành trước ngày 20/5/2013.

+ phạm vi: Toàn quốc ,

5) Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam:

- Tổ chức Hội thảo khoa học “Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới, hội nhập”

- Thời gian: Một ngày trong trung tuần tháng 5/2013.

- Địa điểm: tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20/5/2013.

Điều 3. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trên từ nguồn kinh phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);

-Các Thứ trưởng;

-CQ Đại diện Bộ tại TPHCM;

- Lưu: VT, VP (THTT), NTS (15)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác