1485/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học lĩnh vực Thể dục thể thao trong thời kỳ hội nhập"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2011 và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trình độ cao lĩnh vực thể dục thể thao;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Vụ đào tạo chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Viện Khoa học Thể dục thể thao tổ chức Hội thảo khoa học dổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học lĩnh vực Thể dục thể thao trong thời kỳ hội nhập".

Thời gian tổ chức: Tháng 6/2011

Địa điểm tổ chức: Tại Hà Nội

Điều 2. Kinh phí tổ chức lớp Hội thảo trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2011 tại Văn phòng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hiệu Trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐT, BXH09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác