1488/ QĐ –BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Đoàn kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thực thi văn bản quy phạm pháp luật tại hai tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THỰC THI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI HAI TỈNH TUYÊN QUANG VÀ PHÚ THỌ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH;

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thực thi văn bản quy phạm pháp luật tại hai tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ. Thành phần Đoàn kiểm tra gồm:

1.        Đồng chí Vũ Trọng Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế -Trưởng đoàn;

2. Đồng chí Trương Công Thấm, chuyên viên chính Vụ Pháp chế - Thành viên

3. Đồng chí Ngô Thị Thơm, chuyên viên chính Vụ Pháp chế - Thành viên

4. Đồng chí Lê Thu Oanh, chuyên viên chính Vụ Pháp chế - Thành viên

5. Đồng chí Nguyễn Bích Hằng, chuyên viên Cục Văn hóa cơ sở -Cộng tác viên.

Điều 2. Thời gian đi kiểm tra từ ngày 26/4/2009 đến ngày 29/4/2009

Điều 3. Kinh phí đi lại, ăn ở; thực hiện theo chế độ công tác phí của cán bộ, công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Phương tiện đi lại; bằng ô tô

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác