1490/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xây dựng Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể “Tục chơi Bài Chòi mùa xuân của người Việt” đệ trình UNESCO

280514160736.pdf

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng
Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi,
Bình Định. Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị lập Hồ sơ “Tục chơi Bài Chòi mùa xuân của người Việt” đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho kỳ xét 2016. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin thông báo kế hoạch dự kiến và đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cho ý kiến về một số vấn đề sau:
- Phạm vi di sản được đề cử: 11 tỉnh, thành phố miền Trung từ Quảng Bình tới Bình Thuận (không bao gồm các tỉnh Tây Nguyên);
- Dự kiến địa phương chủ trì xây dựng Hồ sơ: Tỉnh Bình Định;
- Thời gian lập Hồ sơ: Tháng 6 đến tháng 12/2014;
- Kinh phí lập Hồ sơ: Do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm. Các địa phương có di sản chịu trách nhiêm kinh phí kiểm kê di sản trên địa bàn (Việc kiểm kê do Viện Âm nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện trong tháng 6, tháng 7 năm 2014);
- Cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm lập Hồ sơ: Viện Âm nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam;
- Cơ quan thẩm định Hồ sơ: Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.
Trên đây là dự kiến sơ bộ về kế hoạch lập Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể “Tục chơi Bài Chòi mùa xuân của người Việt”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo và đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có di sản nghiên cứu và có ý kiến gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 21 tháng 5 năm 2014. Sau khi nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phê duyệt kế hoạch chính thức để các địa phương phối hợp triển khai đảm bảo đúng tiến độ.
 
Nơi nhận:
-Như trên;

-HĐ DSVHQG;
-Bộ trưởng;
-TT. Đặng Thị Bích Liên;
-HV ANQGVN (để thực hiện);
-Sở VHTTDL các tỉnh, tp trên;
-Lưu: VT, DSVH, PCQ.30.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác