1490/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án đầu tư xây dựng Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Kính gửi : Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1158/UBND- VX1 ngày 23/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị thẩm định Dự án đầu tư xây dựng Đồn thờ Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (kèm theo hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án đầu tư xây dựng Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc, bao các hạng mục: Đền chính (phân kiến trúc), Nghi môn, Tả vu, Hữu vu, nhà quản lý, am hóa sớ, sân đường, tường rào, lan can và hạ tầng kỹ thuật, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cần chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện một số chi tiết sau:
- Đối với đền chính: cần điều chỉnh thành công trình một tầng mái, theo góp ý của Cục Di sản văn hóa tại Công văn số 317/DSVH-DT ngày 06/5/2009. Không làm hai tầng mái như hồ sơ đề xuất. Đồng thời, cần tính toán sơ bộ phưcmg án bài trí nội thất để lựa chọn quy mô mặt bằng công trình (Phương án bài trí nội thất đền thờ cần được lập thành hồ sơ dự án, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, thẩm định).
- Đối với Nghi môn: Giảm bớt chiều cao thân trụ và điều chỉnh chi tiết lồng đèn, mui luyện đỡ Phượng, Nghê theo nghệ thuật truyền thống.
- Đối với các hạng mục khác: Không làm lan can gỗ ở phía sau Tả vu, Hữu vu; điều chỉnh thiết kế tường rào thành dạng nan thoáng để hài hòa với cảnh quan chung (không xây tường rào đặc và lưu ý lựa chọn chiều cao phù hợp).
- Thuyết minh dự án cần bổ sung căn cứ pháp lý: Luật di sản văn hóa năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009 và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật di sản văn hóa năm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai các bước tiếp theo của việc xây dựng Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác