1491 /TB – BVHTTDL

TLBT,CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Khánh Hải tại cuộc họp triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính 2011-2020 và thực hiện Nghị quyết 69/NQ-CP

Ngày 07 tháng 5 năm 2011, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thứ trưởng Lê Khánh Hải đã họp với Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính, Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính gồm các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng về việc triển khai Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Sau khi nghe báo cáo của Vụ Pháp chế và Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính; ý kiến đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị dự họp, Thứ trưởng Lê Khánh Hải kết luận như sau:

I. Về Chương trình cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2011-2020.

Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính chủ trì xây dựng Chương trình cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2011-2020 sau khi Nghị quyết của Chính phủ về ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 được thông qua.

II. Về thực hiện Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

1. Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính:

- Soạn thảo Quyết định thay thế Quyết định số 34/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 01 năm 2011, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết 69/NQ-CP.

- Dự thảo Quyết định về thành lập Ban soạn thảo các văn bản thực hiện theo Nghị quyết 69/NQ-CP trình Bộ trưởng. Ban soạn thảo gồm: Trưởng Ban là Lãnh đạo Bộ; Phó trưởng ban gồm lãnh đạo Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính và lãnh đạo Vụ Pháp chế; các thành viên gồm lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính. Tổ biên tập gồm cán bộ đầu mối cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính. Đầu mối giúp Ban soạn thảo là Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính.

- Chủ động phát hiện và đề xuất kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 69/NQ-CP để trình Bộ trưởng báo cáo Chính phủ.

2. Vụ Pháp chế:

- Phối hợp với Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính, các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết 69/NQ-CP đảm bảo tiến độ và yêu cầu.

- Cử đại diện lãnh đạo Vụ tham gia với tư cách là Phó Ban soạn thảo, trực tiếp thẩm định văn bản trước khi trình Bộ trưởng ban hành.

3. Các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng:

- Thực hiện nhiệm vụ theo yêu của Lãnh đạo Bộ để thực hiện Nghị quyết 69/NQ-CP đúng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính và Vụ Pháp chế để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ 34 văn bản đã nêu trong Nghị quyết 69/NQ-CP đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng.

4. Thời gian trình các văn bản:

- Đối với Thông tư: Trình Bộ trưởng ban hành trước ngày 30/5/2011.

- Đối với các Nghị định: Trình Chính phủ trước ngày 10/6/2011.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện khẩn trương và báo cáo kết quả về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.     

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng;

-  Bộ phận TMCCHC;

- Lưu: VT, VP (THTT), TTHH.40.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác