1491/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1491/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 4 năm 2013 Ban hành Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Ban Chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Công văn số 5115-CV/VPTW ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Văn phòng Trung ương Đảng);

Căn cứ Công văn số 1118/BNN-KTNT ngày 03 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết Trung ương 7 khóa X của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Điều 2. Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ Kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các nội dung sau:

- Tham mưu Bộ trưởng – thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sơ kết các nội dung có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Tham mưu Bộ trưởng – thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Bắc Giang, Lạng Sơn.

- Xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X của Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết Trung ương 7 khóa X của Bộ, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Thường trực BCĐTW (Bộ NNPTNT);
- Văn phòng Ban Cán sự;
- Thành viên BCĐ, TBT;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan;
- Các Sở VHTTDL;
- Lưu: VT, VHCS

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác