1492/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v sửa đổi Điều 2, Quyết định số 1399/QĐ-BVHTTDL ngày 13/4/2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đổi ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1399/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đón chuyên gia nước ngoài vào tập huấn phục chế tranh giấy;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi Điều 2, Quyết định số 1399/QD-BVHTTDL ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đón chuyên gia nước ngoài vào tập huấn phục chế tranh giấy, cụ thể như sau:
“Về kinh phí:
- Viện Goethe Hà Nội chịu chi phí vé máy bay hai chiều, lệ phí visa, chi phí khách sạn, thù lao làm việc cho chuyên gia.
- Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm về công tác lễ tân đón tiếp, biên, phiên dịch, vật tư, trang thiết bị, đi lại nội địa, khảo sát thực tế, truyền thông marketing các chi phí khác liên quan đến công tác tổ chức thực hiện lớp tập huấn tại Bảo tàng, trích từ nguồn kinh phí không thường xuyên của Bảo tàng Mỹ thuật ’Việt Nam”,
Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, HTQT, TQA (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác