1493/BVHTTDL-MTNATL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Tổ chức chương trình nghệ thuật sắp đặt

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế

 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1536/UBND-VH ngày 20/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc tổ chức chương trình nghệ thuật sắp đặt trong khuôn khổ Festival Huế 2010 với 1000 cánh diều Huế tại cầu Trường Tiền, sau đó dự kiến tổ chức tại Nghệ An, Ninh Bình và Hà Nội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Hoan nghênh chương trình nghệ thuật sắp đặt trong khuôn khổ Festival Huế 2010. Việc tổ chức chương trình này tại Nghệ An, Ninh Bình và Hà Nội cần có sự trao đổi thống nhất với các địa phương trên theo tinh thần xã hội hoá.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế có kế hoạch triển khai chương trình trong khuôn khổ Festival Huế 2010 và với các địa phương bạn một cách hiệu quả, thiết thực trong khuôn khổ các hoạt động của các tỉnh, thành phố chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, (để b/c)

-Lưu: VT, MTNATL (02), NT 05

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác