1493/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Chương trình "Cầm, Kỳ, Thi, Họa"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh,

 

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý để Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH & DV Bạn Yêu Nhạc (MFC) tổ chức Chương trình "Cầm, Kỳ, Thể Họa" do nhóm 04 nghệ sĩ sau đây biểu diễn:

1. Nghệ sĩ: Trần Ngọc Thanh, quốc tịch Pháp

2. Nghệ sĩ LEE' JOUNG JU, quốc tịch Hàn Quốc

3. Nghệ sĩ VAN LI, quốc tịch Trung Quốc

4. Nghệ sĩ ETSUKO CHIDA, quốc tịch Nhật Bản…

Thời gian: 20 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2011

Địa điểm: Phòng hoà nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm nội dung Chương trình biểu diễn.

Điều 2. Kinh phí: Chi phí tổ chức biểu diễn, đi lại và ăn ở cho các nghệ sĩ do Công ty TNHH & DV Bạn Yêu Nhạc đảm nhiệm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, HTM6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác