1495/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Kỷ niệm 121 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1: Giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật tiếng hát dâng Người kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII Tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam. Thời gian 19h30 ngày 19 tháng 5 năm 2011.

Điều 2: Kinh phí thực hiện :

Trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2011 của Trung tâm Trên lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

Điều 3: Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lãnh đạo Bộ (để b/c);

-Lưu: VT, VP, TLVHNTVN./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác