1497/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Hội nghị-Hội thảo “Triển khai thực hiện công ước UNESCO 1972&2003 và đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ di sản văn hóa”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Di sản văn hóa phối hợp với Văn phòng UNESCO Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa-Thành cổ Hà Nội tổ chức Hội nghị-Hội thảo “Triển khai thực hiện công ước UNESCO 1972&2003 và đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ di sản văn hóa”.

- Thời gian: 11/5 – 13/5/2011

- Địa điểm: Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa-Thành cổ Hà Nội và Văn phòng UNESCO Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí: Trung tâm Bảo tồn di tích Cổ Loa-Thành cổ Hà Nội hỗ trợ Hội trường và tổ chức buổi thăm quan cho đại biểu; Các địa phương có di sản được mời tham dự Hội nghị-Hội thảo tự lo kinh phí đi lại cho đại biểu của mình; Văn phòng UNESCO Hà Nội hỗ trợ tiến ăn, ở cho đại biểu với số tiền 83.600.000 đ; Cục Di sản văn hóa chi kinh phí đối ứng từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2011 của Cục cho các khoản chi phí còn lại, với số tiền 36.050.000 đồng.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như  điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh(để b/c)
- Lưu: VT,HTQT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác