14/TB-VP

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 14/TB-VP ngày 13 tháng 01 năm 2014 Kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại buổi họp về tình hình thực hiện dự án Kết nối Cổng thông tin Chính phủ (CPNet) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 09 tháng 01 năm 2014, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì buổi họp về tình hình thực hiện dự án Kết nối Cổng thông tin Chính phủ (sau đây gọi tắt là Dự án CPNet). Cùng dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin du lịch, Trung tâm Thông tin Thể dục thể thao và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe đại diện của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch, Tài chính báo cáo về tình hình triển khai Dự án CPNet, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Theo kế hoạch đã được phê duyệt, Dự án CPNet phải hoàn thành trong năm 2013, tuy nhiên đến nay Dự án vẫn chưa hoàn thành. Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm về việc chưa hoàn thành nhiệm vụ do lãnh đạo Bộ giao. Đồng thời Vụ Kế hoạch, Tài chính chưa hoàn thành tốt công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá Dự án CPNet để có những tham mưu, đề xuất điều chỉnh kịp thời.

2. Trong thời gian tới, để thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

2.1. Giao Văn phòng Bộ:

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Trung tâm Công nghệ thông tin đề xuất mô hình, cơ cấu tổ chức, điều hành để triển khai Cổng thông tin điện tử;

- Chủ trì lập kế hoạch ra mắt Cổng Thông tin điện tử, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt trước 30/01/2014. Chậm nhất là 20/3/2014 ra mắt Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Chủ trì  xây dựng Đề án tổ chức hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

2.2. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin:

- Rà soát toàn bộ Dự án CPNet, báo cáo cụ thể khối lượng công việc và tiến độ thực hiện các gói thầu của dự án đến hết năm 2013.

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định khối lượng công việc đã thực hiện, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo lãnh đạo Bộ chậm nhất ngày 20/02/2014;

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất chuyển cán bộ đang triển khai dự án về Văn phòng Bộ để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

2.3. Giao Vụ Tổ chức cán bộ:

- Phối hợp với Văn phòng Bộ đề xuất mô hình, cơ cấu tổ chức, điều hành để triển khai Cổng thông tin điện tử;

- Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin đề xuất việc điều động cán bộ phụ trách dự án về Văn phòng Bộ để tiếp tục triển khai nhiệm vụ.

2.4. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Đánh giá và báo cáo về các gói thầu, trang thiết bị của Dự án và đề xuất phương án thực hiện khối lượng công việc còn lại theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

- Bố trí nguồn vốn để thực hiện Dự án theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

2.5. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

- Phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, và các Trung tâm thông tin đề xuất các nội dung, tổ chức các cuộc họp với Lãnh đạo Bộ và các đơn vị liên quan để chuẩn bị cho việc ra mắt Cổng thông tin điện tử;

- Chuẩn bị các thủ tục về xây dựng hành lang pháp lý cho Cổng thông tin điện tử đi vào hoạt động.

Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan;

­- Lưu: VT, VP, ĐTM.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác