150 /TB- VP

TLBT,CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải tại cuộc họp với Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Ngày 14 tháng 4 năm 2011, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải, đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai dự án xây dụng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia, tham dự cuộc họp có đại diện của các đơn vị: Cục Di sản văn hóa, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ. Sau khi nghe báo cáo của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Lê Khánh Hải kết luận:

1. Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thành dứt điểm, thực hiện đúng quy trình đầy tư, đảm bảo tiến độ các công việc được giao theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia ngày 06/4/2011.

2. Vụ Kế hoạch Tài chính:

- Chịu trách nhiệm kiểm soát, đảm bảo các quy định về đầu tư trước khi trình Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định.

- Phối hợp với Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia đề xuất tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Dự án nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia báo cáo Lãnh đạo xem xét, quyết định.

3. Cục Di sản văn hóa:

 - Chịu trách nhiệm thẩm định về chuyên môn đối với các phần việc liên quan đến nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia trước khi trình Lãnh đạo Bộ.

 - Rà soát toàn bộ các hiện vật trong danh mục hiện vật sưu tầm tài liệu cấp thiết năm 2010 của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia nhằm đảm bảo yêu cầu về nguồn gốc sở hữu, bản quyền và được chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa và Thông tư số 07/2004/TT-BVHTTDL ngày 19/2/2004, đồng thời xin ý kiến thẩm định của Hội đồng Giám định cổ vật- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về giá trị khoa học của hiện vật trước khi trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

 

  150 /TB- VP - ảnh 1Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Lê Khánh Hải (để báo cáo);         

- Cục DSVH, Vụ KHTC (để thực hiện);

 - Ban XDND và HTTB BTLSQG (để thực hiện);       

- Lưu:  VT, VP THTT),TTH10

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác