1501/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Tổ chức hội thảo đánh giá 03 năm thực hiện Thông tư số 12/2007/TT-BVHTTDL ngày 29/5/2007 hướng dẫn thực hiện nghị định 56/2006/NĐ-CP

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Điều 32 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biệt pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1367/QĐ-BVHTTDL ngày 16/4/20 10 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc soạn thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế tổ chức Hội thảo đánh giá 03 năm thực hiện Thông tư số 12/2007/TT-BVHTTDL ngày 29/5/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định 56/2006/NĐ-CP ngày 06/6/2006 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa-thông tin để có cơ sở xây dựng Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội thảo được lấy từ ngân sách của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và chi theo chế độ quy định.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế. Chánh Văn phòng. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch. Tài chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3:

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, PC, MN (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác