1508/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón chuyên gia nước ngoài

290514084559.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1973/QĐ- BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón 03 chuyên gia của Học viện âm nhạc Malmo, Thụy Điển gồm ông Stefan Ostersjo, Lars Hallberg và Hakan Lundstrum (chuyên gia âm nhạc dân tộc học và kỹ sư âm thanh) sang Việt Nam làm việc, gặp gỡ và trao đổi với Ban giám đốc Học viện để triển khai họp tác xây dựng dự án thu thanh cho Viện Âm nhạc.
Thời gian: Từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 05 năm 2014.
Điều 2. về kinh phí:
- Phía bạn chi trả kinh phí liên quan đến chuyến đi của chuyên gia bao gồm vé máy bay khứ hồi hành trình quốc tế, lương chuyên gia, phí lưu trú, lệ phí visa, bảo hiểm.
- Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chịu các chi phí tố chức đón tiếp, lễ tân, mời cơm chuyên gia, tặng phẩm, xe đưa đón chuyên gia tại Hà Nội, trích từ nguồn ngân sách năm 2014.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (đế b/c);
- Lưu: VT, HTQT, TLH (7).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác