1509/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tu bổ di tích Mộ Phan Chu Trinh tại phường 4, quận Gò vấp, thành, phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
 
Thông qua nguồn kinh phí hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2012 và năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ tu bổ di tích Mộ Phan Chu Trinh thuộc phường 4, quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh số tiền 1,1 tỷ đồng (trong đó năm 2012 là: 01 tỷ và năm 2015 là: 100 triệu
Tuy nhiên, số kinh phí 01 tỷ đồng của năm 2012 không được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh giải ngân, nên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thu lại theo quy định của Luật ngân sách. Để kịp thời tu bổ di tích phục vụ kỷ niệm 90 năm ngày mất của cụ Phan Chu Trinh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, bố trí lại 01 tỷ đồng, cùng với kinh phí hỗ trợ của năm 2015 là 100 triệu đồng và bổ sung thêm kinh phí đối ímg của Thành phố, phục vụ việc triến khai và hoàn thành công trình trước tháng 3 năm 2016.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.
 
Nơi nhận:
- Như tn;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL TP H Chí Minh;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác