1511/KH-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức Triển lãm và lấy ý kiến nhân dân về “Quốc hoa” Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Quyết định số 1553/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm và lấy ý kiến nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh về “Quốc hoa” Việt Nam;

Căn cứ cuộc họp ngày 10 tháng 5 năm 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh giữa các đơn vị: Cơ quan đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức Triển lãm và lấy ý kiến nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh về “Quốc hoa” Việt Nam như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

Tổ chức Triển lãm và lấy ý kiến nhân dân về “Quốc hoa” Việt Nam là việc làm có ý nghĩa chính trị, văn hoá, kinh tế, nhằm:

- Khẳng định nét đẹp văn hoá truyền thống, niềm tự hào của nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế; Tiếp tục giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc; Nâng cao hình ảnh đất nước, con người và văn hoá Việt Nam.

- Phục vụ các hoạt động lễ tân, ngoại giao, các ngày lễ, ngày hội của Nhà nước, các Bộ, ngành, đơn vị thuộc hệ thống quản lý Nhà nước, đồng thời lôi cuốn sự hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân.

Trên cơ sở những kết quả chương trình bầu chọn “Quốc hoa” khu vực miền Bắc và miền Trung, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai công tác bình chọn ở miền Nam để việc bình chọn được rộng rãi, chính xác và khách quan. Sau khi có kết quả của các đợt bình chọn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ có báo cáo trình Chính phủ làm cơ sở cho việc công bố “Quốc hoa” Việt Nam.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

- Triển lãm “Sắc hoa Việt”.

- Các Triển lãm chuyên đề về hoa sen, hoa mai, hoa đào - những ứng viên có số phiếu bình chọn cao trong các đợt bình chọn vừa qua.

- Các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt từ hoa, cây cảnh, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống.

- Khu trưng bày của thành phố Hồ Chí Minh; hoạt động của Thành đoàn Thanh niên, Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố, chiếu phim, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật cắm hoa; thao diễn tay nghề của các nghệ nhân hoa.

- Hoạt động bình chọn “Quốc hoa” Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng và phiếu bình chọn.

- Lễ hội Khai mạc, chương trình văn hóa nghệ thuật hàng ngày.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

1. Thời gian: Từ ngày 9/6/2011 đến 12/6/2011

2. Địa điểm: Công viên 23/9 (Khu A)

Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cơ quan chỉ đạo:

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

2. Cơ quan tổ chức thực hiện:

- Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

- Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

3. Cơ quan phối hợp:

- Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

- Vụ Kế hoạch, Tài chính.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Thi đua - Khen thưởng.

- Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Văn phòng Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Trung tâm Thông tin Triển lãm thành phố Hồ Chí Minh.

- Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Môi trường đô thị, Điện lực, Công an, Tài chính, Ban Quản lý Công viên 23/9, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và một số đơn vị khác có liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Báo Văn hoá, Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn cổ vật Việt Nam.

- Công ty cổ phần Truyền thông DC.

- Các nghệ nhân, nghệ sỹ, nhà thiết kế, nhà sưu tập.

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN:

1. Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Phối hợp với Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam soạn thảo các văn bản pháp lý trình Bộ trưởng ký các Quyết định tổ chức, Quyết định Ban Chỉ đạo - Ban Tổ chức, Kế hoạch tổ chức Triển lãm.

2. Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam:

- Đơn vị thường trực Ban Tổ chức, là đầu mối gắn kết toàn bộ các nội dung hoạt động của các đơn vị tham gia thực hiện chương trình.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham gia xây dựng chương trình tổng thể các nội dung trưng bày triển lãm.

- Chịu trách nhiệm thực hiện Triển lãm về “Quốc hoa” Việt Nam theo Đề cương nội dung được phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị tham gia tổ chức lấy ý kiến nhân dân bình chọn “Quốc hoa” Việt Nam.

- Chịu trách nhiệm công tác thiết kế, thi công các khu trưng bày của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công tác truyền thông. Chuẩn bị nội dung, tài liệu họp báo.

- Thiết kế, in ấn giấy mời khai mạc, phiếu bình chọn Quốc hoa.

- Tổng hợp thông tin bình chọn website: www.quochoavietnam.com.vn, www.cinet.com và các trang báo khác.

- Phối hợp cùng các đơn vị tham gia tổ chức chương trình khai mạc, bế mạc và các chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật khác.

- Đầu mối tập hợp và đề xuất khen thưởng các đơn vị tham gia thực hiện chương trình.
- Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức phân công.

3. Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh: Là đơn vị đồng tổ chức chương trình Triển lãm và lấy ý kiến nhân dân bình chọn “Quốc hoa’ Việt Nam.
- Thay mặt Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì và phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam tổ chức họp báo.

- Phối hợp triển khai công tác bình chọn “Quốc hoa” Việt Nam.

- Chịu trách nhiệm về sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn; xây dựng kịch bản và tổng đạo diễn chương trình khai mạc.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật từng ngày. Điều động các Trường, Nhạc viện, đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ trên địa bàn Thành phố tham gia phục vụ.

- Thi công một số hạng mục công việc (cổng chào, đường dẫn…) theo maket được phê duyệt.
- Cấp công tác phí (ăn, ở) cho đoàn công tác triển lãm và Hội đồng Tư vấn tuyển chọn “Quốc hoa” Việt Nam vào thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và tham dự chương trình (theo chế độ).
- Mời lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh tới dự lễ khai mạc Triển lãm và tham gia vào các hoạt động của Triển lãm (Giấy mời của Lãnh đạo Bộ ký).

4. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh: Là đơn vị thường trực của Uỷ ban nhân dân Thành phố, đồng tổ chức chương trình Triển lãm và lấy ý kiến nhân dân về “Quốc hoa” Việt Nam.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan của Thành phố chuẩn bị các điều kiện về cơ sở hạ tầng (mặt bằng, điện, nước và các điều kiện đảm bảo khác) phục vụ cho công tác tổ chức Triển lãm, bình chọn “Quốc hoa” Việt Nam. Tạo điều kiện để các đơn vị được nhận mặt bằng thi công trước thời gian khai mạc một tuần (từ 3/6/2011).

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ trong suốt thời gian diễn ra hoạt động.

- Phối hợp trong công tác truyền thông.

- Thực hiện hệ thống banner, phướn, bandroll tuyên truyền cho sự kiện.

- Trang trí điện toàn bộ khu vực diễn ra hoạt động của Công viên 23/9.

- Phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình khai mạc (lễ tân, đón tiếp đại biểu, chuẩn bị phương án nhà bạt nếu trời mưa, ghế ngồi đại biểu…).

 - Phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên các chương trình văn hóa nghệ thuật hàng ngày.

- Thực hiện khu trưng bày của thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung liên quan (triển lãm thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội; triển lãm Mai vàng).

- Phối hợp trong công tác bình chọn “Quốc hoa” Việt Nam.

- Hoạt động của Thành đoàn Thanh niên Thành phố, Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố (tổ chức biểu diễn nghệ thuật cắm hoa, khu chiếu phim, trò chơi dân gian và tham gia bình chọn “Quốc hoa” Việt Nam).

- Đề xuất với Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về khen thưởng các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị, nghệ nhân tham gia thực hiện chương trình.

5. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:

- Phối hợp với Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Vụ Pháp chế và các đơn vị tham gia tổ chức lấy ý kiến nhân dân bình chọn “Quốc hoa” Việt Nam.

6. Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Thẩm định các dự án về kế hoạch Triển lãm, trưng bày triển lãm và lấy ý kiến nhân dân về “Quốc hoa” Việt Nam, cung cấp nguồn tài chính để Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam và Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nội dung theo Quyết định giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

7. Vụ Thi đua - Khen thưởng:

- Theo dõi, tổng hợp, kịp thời đề xuất Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khen thưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc tham gia Triển lãm và bình chọn “Quốc hoa” Việt Nam.

8. Vụ Pháp chế:

- Phối hợp với Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và các đơn vị tham gia tổ chức lấy ý kiến nhân dân bình chọn “Quốc hoa” Việt Nam.
- Là đầu mối tập hợp và báo cáo kết quả hoạt động bình chọn, làm cơ sở pháp lý trình Chính phủ về “Quốc hoa” Việt Nam.

9. Báo Văn hoá và Trung tâm Công nghệ thông tin:

- Phối hợp với Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam tuyên truyền, quảng cáo, tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông qua Báo Văn hoá, mạng Internet bình chọn “Quốc hoa” Việt Nam.
10. Công ty cổ phần Truyền thông DC:

- Phối hợp với nghệ nhân hoa lên thiết kế và thực hiện theo maket được phê duyệt.

- Được ủy quyền vận động tài trợ. Có trách nhiệm báo cáo với Trưởng ban Tổ chức toàn bộ các vấn đề có liên quan tới công tác vận động tài trợ nhằm tăng nguồn kinh phí cho tổ chức chương trình.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp kinh phí cho Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam thực hiện các công việc triển lãm, mỹ thuật, in ấn, tuyên truyền, tổ chức bình chọn “Quốc hoa” Việt Nam và các hoạt động khác có liên quan theo Đề cương nội dung được phê duyệt.

- Các hoạt động: xây dựng kịch bản và tổng đạo diễn chương trình khai mạc; sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn; lễ tân, họp báo, chương trình văn hóa nghệ thuật; thực hiện một số hạng mục theo thiết kế được phê duyệt; bố trí nơi ở cho đại biểu dự khai mạc và các công việc khác có liên quan lấy từ nguồn ngân sách của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp kinh phí cho các đơn vị thuộc Thành phố tham gia thực hiện chương trình: cơ sở vật chất, mặt bằng, công tác duy tu bảo dưỡng, cung cấp nguồn nước, điện chiếu sáng, điện trang trí tổng thể, vệ sinh môi trường, công tác an ninh trật tự; chương trình nghệ thuật, phối hợp trong công tác tuyên truyền, thực hiện hệ thống banner, phướn, bandroll cho sự kiện, họp báo, lễ tân khai mạc, bình chọn “Quốc hoa”; khu trưng bày triển lãm của thành phố Hồ Chí Minh và các nội dung khác có liên quan.
Trên đây là kế hoạch phân công nhiệm vụ tổ chức Triển lãm và lấy ý kiến nhân dân về “Quốc hoa” Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ phát sinh những khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời Ban Tổ chức, lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lãnh đạo Bộ VHTTDL;
- Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Cơ quan đại diện Bộ VHTTDL tại TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Sở VHTTDL TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Trung tâm Triển lãm VHNTVN (để thực hiện);
- Các đơn vị liên quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, TLVHNT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác