1511/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

270514152900.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1028/QĐ-BTP ngàv 07 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp phê duyệt danh sách các cơ quan, tổ chức được hỗ trợ thực hiện các hoạt động của Đề án tuyên truyên phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên họp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2014:
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1, Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, năm 2014 (có Kế hoạch kèm theo).
Điu 2. Kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng được chi từ nguồn hỗ trợ của Bộ Tư pháp và chế độ công tác phí theo quy định.
Điu 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- BT (đế b/c);
-TT Huỳnh Vĩnh Ái:
-Lưu: VT, PC. ĐH (07).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác