1512/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Phê duyệt kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2011 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Quyết định số 4156/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi phụ lục 1, 2 ban hành kèm theo Quyết định số 3391/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2009;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình, 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2011 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020” (sau đây gọi chung là Đề án). 
Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch thực hiện các hoạt động trong năm 2011 thuộc Đề án; kinh phí thực hiện kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp gia đình năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GĐ.NTH, 75.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác