1512/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức kỷ niệm ngày thống nhất đất nước và 125 ngày sinh nhật Bác Hồ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức chương trình ca nhạc dân tộc với chủ đề “Kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, 125 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh” do các nghệ sỹ Việt Kiều tham gia thực hiện và tiệc chiêu đãi.
Thời gian: Ngày 16/5/2015
Địa điểm: Trụ sở Trung tâm, 19 me Albert, 75013, Paris.
Điều 2. Về kinh phí: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm trang trí, lễ tân đón khách, chương trình ca nhạc và chiêu đãi ăn tự chọn, trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp được cấp năm 2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, DThuy (10).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác