1514/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc triển khai Nghị quyết số 69/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gọi tắt là Nghị quyết số 69/NĐ-CP).

Điều 2. Giao Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính chủ trì, đề xuất việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các văn bản có liên quan tại tại phần B Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ.

Điều 3. Giao các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng chuẩn bị nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ một số quy định tại các văn bản thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình gửi Ban soạn thảo, cụ thể như sau:

1. Tổng cục Du lịch

Chuẩn bị nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ một số quy định tại Luật, Nghị định, Thông tư (theo Phụ lục I đính kèm) để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại mục II phần A Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NĐ-CP

2. Tổng cục Thể dục thể thao

Chuẩn bị nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ một số quy định tại Nghị định, Thông tư (theo Phụ lục II đính kèm) để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại mục VIII phần A Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NĐ-CP

3. Cục Văn hóa cơ sở

- Chuẩn bị nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ một số quy định tại Nghị định, Thông tư liên tịch, Quyết định (theo Phụ lục III đính kèm) để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại mục IX phần A Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NĐ-CP

- Chủ trì soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ văn bản liên quan trong lĩnh vục quảng cáo để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại mục I phần A Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NĐ-CP trình Bộ trưởng ban hành.

4. Cục Bản quyền tác giả

Chuẩn bị nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ một số quy định tại Luật, Nghị định, Quyết định (theo Phụ lục IV đính kèm) để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại mục II phần A Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NĐ-CP .

5. Cục Di sản văn hóa

Chuẩn bị nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ một số quy định tại Nghị định, Thông tư, Quyết định (theo Phụ lục V đính kèm) để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại mục III phần A Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NĐ-CP

6. Cục Nghệ thuật biểu diễn

Chuẩn bị nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ một số quy định tại các Quyết định (theo Phụ lục VI đính kèm) để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại mục IV phần A Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NĐ-CP.

7. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Chuẩn bị nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ một số quy định tại các Quyết định (theo Phụ lục VII đính kèm) để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại mục VII phần A Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NĐ-CP

8. Cục Điện ảnh

- Chuẩn bị nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huy bỏ một số  quy định tại Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 của Bộ Văn hóa- Thông tin hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại mục V phần A Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NĐ-CP.

- Chủ trì soạn thảo Thông tư hưởng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21/5/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại mục V phần A Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NĐ-CP trình Bộ trưởng ban hành.

9. Vụ Thư viện

Chuẩn bị nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ một số quy định tại Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại mục X phần A Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NĐ-CP.

10. Văn phòng

Chuẩn bị nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ một số quy định tại Thông tư, Quyết định (theo Phụ lục VIII đính kèm) để thực hiện nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nêu tại mục XI phần A Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Nghị quyết số 69/NĐ-CP.

11. Vụ Pháp chế có trách nhiệm phối hợp với Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính, các Tổng cục, Cục, Vụ, văn nhòng và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NĐ-CP.

Điều 4. Thời hạn trình và gửi nội dung văn bản

1. Thời hạn cơ quan, đơn vị gửi nội dung cho Ban soạn thảo - Đối với nội dung Thông tư, Quyết định: Gửi trước ngày 20 tháng 5 năm 2011.

Đối với nội dung Nghị định: Gửi trước ngày 30 tháng 5 năm 201 Đối với Luật, Pháp lệnh: Thời gian gửi chậm nhất 30 ngày trước thời hạn yêu cầu của Chính phủ.

2. Thời hạn trình văn bản

Đối với thông tư: Trình Bộ trưởng ban hành trước ngày 30 tháng 5 năm 2011.

- Đối với Nghị định: Trình Chính phủ trước ngày 10 tháng 6 năm 2011.

- Đối với Luật, Pháp lệnh: Thời gian trình theo yêu cầu của Chính phủ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 34/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 01 năm 2011 triển khai Nghị quyết số 69/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 về việc Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 6. Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại Điều 3 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 6;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Thứ trưởng

-Lưu: VT, BPTMCCHC, H25.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác