1515/QĐ-BVHTTD

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc khai quật khảo cổ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 5928/TTr-SVHTTDL-DSVH ngày 01 tháng 11 năm 2012; của Viện Phát triển Bền vững vùng Nam Bộ tại Công văn số 302/CV-VPTBVVNB ngày 12 tháng 11 năm 2012 và của Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 159/CV-BTTP ngày 30 tháng 10 năm 2012,

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Phát triển Bền vững vùng Nam Bộ khai quật tại di tích chùa Hội Sơn, số 1A1, đường Nguyễn Xiền, phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian khai quật: từ ngày 22/11/2012 đến ngày 12/12/2012.

- Diện tích khai quật: 200m2.

- Phụ trách khai quật: Ông Hoàng Anh Tuấn, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Phát triển Bền vững vùng Nam Bộ phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra để khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng;

-Sở VHTTDL. TP Hồ Chí Minh (01);

-Bảo tàng TP Hồ Chí Minh;

-Viện PTBV vùng Nam Bộ (02)

-Lưu: VT, DSVH, LQV.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác