1515/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Bộ phận thường trực giúp việc Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015

270514153134.pdf

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,
 
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Bộ phận thường trực giúp việc Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015, gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Bộ phận thường trực giúp việc có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Ban Tổ chức cấp quốc gia giao và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Bộ phận thường trực giúp việc được sử dụng con dấu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khi thực hiện nhiệm vụ.
Kinh phí hoạt động được bố trí từ nguồn kinh phí của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại  Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam;
-Như Điều 5;
- Các thành viên Ban Tổ chức;
- Lưu: VT, VP (THTT), VVD.100.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác